7 Versnellingsbak (handgeschakeld)
7.1 Versnellingsbak uit- en inbouwen
Zie 2.1 en 2.2
7.2 Versnellingsbak uiteennemen
Bijzonder gereedschap
Beschermbus18G 1236
Tang (klein)18G 1004
Trekker18G 705
Hulpstuk18G 705 C
Sleutel18G 587
Tang (groot)18G 257
SIagtrekker18G 284
Priseashulpstuk18G 284 B
Vulstuk18G 1127
Trekker voor naaldlager18G 581
Trekker18G 617 A

Verwijder de schroeven en maak de deksels van de eindaandrijving los.
Trek de arreteerveer, het busje en de kogel van de selecteuras los.
Tik de borgplaatlippen los van de moeren op het eindaandrijvingshuis.
Verwijder deze moeren met de borgplaten.
Verwijder het eindaandrijvingshuis; gebruik zo mogelijk de beschermbus 18G 1236 voor de oliekeerring op de selecteuras.
Verwijder het eindaandrijftandwiel.
Verwijder de bout, de klemplaat en de wartelplaat van de snelheidsmeterkabel.
Trek het snelheidsmetertandwiel uit de bak.
Verwijder het verloopstukhuis van de motorsteun.
Verwijder het huis van het snelheidsmetertandwiel.
Tik de borgplaatlippen Ios. en verwijder de bouten waarmee de oliezuigpijp aan het versnellingsbakhuis vastzit.
Trek de pijp naar buiten.
Verwijder de borgveer waarmee het priseaslager is bevestigd. Gebruik zo mogelijk 18G 1004.
Trek het rollager los van de prise-as met een passende trekker; gebruik zo mogelijk 18G 705 en 18G 705 C.
Tik de borgplaatlippen terug van de bevestigingsmoer voor de prise-as. Tik de borglippen terug van de moer voor het eindaandrijftandwiel op de hoofdas.
Draai de selecteuras linksom om de bedieningsnok en de vergrendeling van de tuimelaarhefboom los te maken; zie figuur 33 (17).
Blokkeer de versnellingsbak door de eerste en de vierde versnelling in te laten grijpen.
Verwijder de moer van het aandrijftandwiel op de hoofdas; gebruik zo mogelijk sleutel 18G 587.
Trek de borgring en het tandwiel los.
Verwijder de moer van het priseastandwiel en vervolgens de borgplaat.

Figuur 33: Vergrendeling tuimelaarhefbomen losmaken
Vergrendeling tuimelaarhefbomen losmaken
Schakel de eerste en vierde versnelling weer uit.
Tik de borgringen los, verwijder de bouten en aansluitend de opsluitplaat van het hoofdaslager (denk aan de vulpIaat/vuplaten voor de lagerafstelling).
Verwijder de vergrendelingsplaat voor de achteruit.
Verwijder de secundaire as (zie figuur 34 (27)).
Verwijder de kleine drukring (28) uit de as, verwijder de torentandwielgroep (28) en tot slot de grote drukring (28).
Verwijder de grote borgveer van het priseaslager; gebruik zo mogelijk tang 18G 257.
Trek de priseas met het lager uit het buis met een passende (slag)trekker. Gebruik zo mogelijk de slagtrekker 18G 284 met het hulpstuk 18G 284 B. Neem een zachte drevel of een plastic hamer en tik de hoofdas door het lager naar binnen toe (richting koppeling). Let u erop dat de synchronisator van de derde/vierde versnelling niet losraakt; de veren en kogels zullen dan naar buiten springen.

Figuur 34: Secundaire as
Secundaire as
Figuur 35: Hoofdaslager verwijderen
Hoofdaslager verwijderen

Kijkt u naar figuur 35. Plaats een vulstuk (zo mogelijk 18G 1127) tussen lager en tandwiel (31).
Tik nu tegen de andere zijde van de hoofdas in de richting van de B. U drijft nu het lager naar buiten. Als het lager niet helemaal loskomt, druk het dan voorzichtig los met een schroevedraaier die u tussen het huis en de Iagerborgveer beweegt.
Verwijder nu de complete hoofdas.
Verwijder de oliezeef.
Verwijder het achteruitasje en het tandwiel.
Tik de borgpen los waarmee de schakelvork voor de derde/vierde versnelling aan de schakelvorkas vastzit.
Verwijder nu de schakelvorkas met de schakelvorken.
Verwijder de moer en de sluitring van het scharnierpunt van de tuimelaarhefboom.

Verwijder de tuimelaarhefbomen, de sluitringen en het busje. Let u op de paats van de merktekens op de hefbomen.
Verwijder de vergrendelingsas en de selecteuras uit de bak.
Tik de draaipuntsteun naar beneden uit de bak als u de O-ring moet vervangen.
Verwijder het naaldlager van het tussentandwiel (voor de achteruit) met een passende trekker (zo mogelijk 18G 581).
Verwijder het andere tussentandwiellager uit het vliegwielhuis.
Verwijder de borgveer waarmee de buitenste loopring van het priseaslager in het vliegwielhuis vastzit.
Verwijder nu de buitenste loopring met een passende trekker (zo mogelijk 18G 617 A ).
Verwijder de oliekeerring van het primaire tandwiel uit het vliegwielhuis.
Reinig alle onderdelen en controleer op slijtage.
Controleer de hoofdgroepen grondig op slijtage. Hiervoor moet u ze uiteennemen; zie de desbetreffende paragrafen.

7.3 Hoofdas reviseren

Bijzonder gereedschap
Stempel18G 186
Montagering18G 572

7.3.1 Uiteennemen
Verwijder de hoofdas uit de bak (zie 7.2).
Zie figuur 36.
Verwijder de synchronisator met -ringen (4) van de derde/vierde versnelling.
Druk de plunjer van de voorste drukring (5) in, en draai de ring tot de groeven in lijn staan met de spiebanen van de as; verwijder de plunjer en de veer.
Verwijder het derde versnellingstandwiel (6) met het naaldlager (6).
Verwijder het tandwiel voor de eerste versnelling (7)van het andere einde van de as.
Verwijder het naaldlager (8).
Verwijder de naaldlagertap (9).
Verwijder de synchronisator met -ringen voor de eerste/tweede versnelling (10).
Druk de twee plunjers (12) in en draai de ring (11) in lijn met de spiebanen op de as; verwijder de ring (11).
Verwijder de twee piunjers met de veer (12).
Verwijder het tweede-versnellingstandwiel (13).
Verwijder het tweedelige naaldlager (14).
Verwijder de synchronisatieringen van de synchronisators.
Bind een doek om elke synchronisatoreenheid om de kogels en veren op hun plaats te houden en druk het synchronisatiegedeelte los van de schuifkoppeling.

7.3.2 Controleren
Controleerde tanden van alle tandwielen op overmatige slijtage of beschadiging.

Figuur 36: Hoofdasonderdelen
Hoofdasonderdelen

Controleer het hoofdaslager op slijtage, putjes, losse lagerkooien en passing van het lager in het versnellingsbakhuis.
Controleer de twee drukringen (5 en 11) op slijtage en vervang ze zonodig.
Controleer de synchronisatieringen. Controleer ze met de tapse aansluitvlakken op de tandwielen. Als de ringen niet ingrijpen voordat ze in aanraking komen met de rand van het tandwiel, moet u de synchronaaf en de ringen vervangen.
Controleer de hoofdasspiebanen op slijtage en beschadiging.
Controleer de synchrokogels en -veren en vervang ze zonodig.

7.3.3 Ineenzetten
Zie figuur 37.
Gebruik de montagering 18G 572. Zet de ring in de bankschroef en plaats de desbetreffende synchronaven in de schakelmoffen.
Plaats het geheel in het gereedschap (dat u in de bankschroef klemt) en plaats de veer en de kogel in het gaatje van het gereedschap en vervolgens in de naaf (18).
Pers de kogel en de veer in de naaf en draai de naaf in de ring tot het volgende gaatje bereikbaar is.
Herhaal dit met de overige twee gaatjes maar let hierbij op dat u telkens dezelfde kant opdraait.
Breng de synchronaaf aan in de synchronisator op de volgende manier: Leg de synchronisator op een plat vlak met de naaf (nog in het gereedschap 18G 572) daarboven. Zet de uitsparingen in lijn. Geef een stevige tik met een steel van een hamer op de naaf zodat deze in de synchronisator schiet. Doe dit ook voor de andere synchronisator.
Klem de hoofdas tussen zachte blokken in de bankschroef.
Breng het tweede-versnellingstandwiel tezamen met het gedeelte naaldlager aan.
Steek de plunjers en de veer in de as; monteer de drukring met de bewerkte groeven aan de onderzijde.
Druk beide plunjers tegelijk in en oefen druk uit op de drukring tot de beide plunjers zich op de juiste plaats bevinden.
Draai de drukring een groef verder en zet op de plaats vast.
Breng de synchronisator/achterujttandwiel-combinatie aan met de synchronisatieringen.
Plaats de naaldlagers voor het eerste-versneilingstandwiel. Als het met de hand aanbrengen van de lagertap moeilijkheden geeft, kunt u de stempel 18G 186 gebruiken.

Figuur 37: Veren en kogels aanbrengen
Veren en kogels aanbrengen

Breng het tandwiel voor de eerste versnelling aan met het naaldiager. Breng de overige drukringen aan op gelijke wijze als eerder beschreven; deze heeft echter één borgplunjer in plaats van twee.
Breng de synchronisator en synchronisatieringen voor de derde en vierde versnelling aan.
Verricht de werkzaamheden voor het aanbrengen van de hoofdas in de versnellingsbak (zie 7.7).

7.4 Priseas reviseren
Bijzonder gereedschap
Tang18G 1004
Trekker18G 705
Hulpstuk18G 705 C
Tang18G 257
SIagtrekker18G 284
Hulpstuk18G 284 B
Borgveermeter18G 569
Stempel18G 579

Aanhaalmomentenin Nm (kgm)
Priseasmoer203 (20)

7.4.1 Uiteennemen
Zie figuur 38.
Verwijder de borgring (5); gebruik zo mogelijk 18G 1004.
Verwijder het rollager (6) van de priseas; gebruik zo mogelijk de trekker 18G 705 met hulpstuk C.
Tik de borgplaat (7) terug.
Verwijder het tussentandwiel en het primaire tandwiel (zie ook 7.5).
Houd de tandwielen tegen (zie 7.5.1) en draai de moer (10) los.
Verwijder het tandwiel (11).
Verwijder de grote borgveer van het priseaslager; gebruik zo mogelijk 18G 257.
Trek de complete priseas uit de versnellingsbak; gebruik zo mogelijk de trekker 18G 284 met hulpstuk B.
Pers de priseas uit het lager.

7.4.2 Controleren
Controleer het tandiwiel en de oppervlakken voor de synchronisatieringen op overmatige slijtage.
Controleer het priseaslager en het inwendige naaldlager op slijtage en vervang de onderdelen zonodig.

7.4.3 Ineenzetten
Pers de priseas in het lager.
Smeer het inwendige naaldlager en steek het lager in de priseas.
Plaats de synchronisatiering in de synchronaaf voor de derde/vierde versnelling.

Figuur 38: Priseastandwiel
Priseastandwiel
Figuur 38a: Primair tandwielstelsel
Primair tandwielstelsel

Tik de complete priseas in de versnellingsbak zo mogelijk met behulp van gereedschap 18G 579.
Meet nu de ruimte die aanwezig is voor de borgveer. Gebruik hiervoor zo mogelijk de speciale meter 18G 569.
Kies een borgveer aan de hand van de volgende tabel:

Gemeten SpelingBorgveer onderdeelnummer
2,43 - 2,48 mm2A 3710
2,48 - 2,54 mm2A 3711

Breng de borgveer aan.
Zet de tandwielen vast.
Monteer het priseastandwiel met een nieuwe borgplaat; zet de moer vast met 203 Nm (20 kgm).
Tik het rollager op de as en breng de borgveer aan.
Breng het tussentandwiel aan met drukringen; zorg ervoor dat u het langste asje in de bak steekt.
Breng het primaire krukastandwiel aan met drukringen en steunring; controleer de axiale speling en stel zonodig bij (zie 7.5).

7.5 Primair tandwielstelsel

Bijzonder gereedschap
Tang18G 1004
Trekker18G 705
Hulpstuk18G 705 C
Meetgereedschap18G 1089

Aanhaalmomonten in Nm (kgm)
Priseasmoer203 (20,3)
Vliegwielhuis25 (2,5)

7.5.1 Uitbouwen

Zie figuur 38a.
Verwijder de achterste drukring en de steunring (4).
Trek het primaire tandwiel los (5).
Verwijder de voorste drukring (6).
Verwijder de borgveer (7); maak zo mogelijk gebruik van 18G 1004.
Trek het rollager (8) los. Gebruik zo mogelijk 18G 705 met hulpstuk C.
Verwijder het tussentandwiel (9) en de drukringen.
Blokkeer detandwielen. Hiervoor kunt u eventueel een gereedschap maken.
U hebt dan een oud tussentandwiel nodig die u aan een arm last; de maten vindt u in figuur 39. U beschermt de arm met dik plakband zodat deze de krukas niet beschadigt. De maten die u in de figuur vindt aangegeven zijn hier vermeld:
A = 133 mm; B = 38 mm; C = 9,5 mm; D = 19,05 mm; E = 19,05 mm.
Plaats het gereedschap op de plaats van het tussentandwiel, met het handvat tegen de krukas.
Tik de borg plaatlip van de priseasmoer terug en draai de moer los.

7.5.2 Controleren
Controleer alle tandwielen op slijtage en beschadiging en vervang zonodig het complete stel tandwielen.
Controleer de drukringen en vervang ze zonodig; kies de drukringen na het controleren van de axiale speling van het tussentandwiel en het primaire tandwiel.

7.5.3 Ineenzetten en spelingen meten
Breng het priseastandwiel aan met een nieuwe borgplaat.
Plats het gereedschap om de tandwielen te vergrendelen.
Draai de priseasmoer vast met 203 Nm (20,3 kgm).
Zie figuur 38a.
Breng de voorste drukring (6) aan (met de afgeschuinde kant naar de krukas gekeerd) en het tandwiel (5).
Breng de achterste drukring aan met de steunring (4).
Meet met de voelermaat de axiale speling van het primaire tandwiel. Deze moet zijn 0,089 - 0,165 mm.

Figuur. 39: Gereedschap
Gereedschap

Stel zonodig bij door een drukring te kiezen uit de volgende tabel.

Drukringdikte (mm)
12,84 - 2,89
22,89 - 2,94
32,94 - 2,99
42,99 - 3,04

Verwijder het complete primaire tandwiel na het afstellen.
Breng het tussentandwiel aan met een nominale drukring (9) aan versnellingsbakzijde; steek het langste asje in de bak.
Plaats de dunne ringen van gereedschap 18G 1089 met een tussenliggende wassen ring op het korte asje.
Breng een nieuwe vliegwielhuispakking aan en monteer het vliegwielhuis; zet de bouten vast met 25 Nm (2,5 kgm).
Verwijder het vliegwielhuis en gooi de pakking weg.
Verwijder de ringen en meet met de schroefmaat (micrometer) de dikte van het samenstel.
Trek van de waarde die u meet (bijvoorbeeld 3,58 mm) eerst 0,102 af (u krijgt dan 3,58 - 0,102 = 3,478) en vervolgens 0,178 (dat wordt 3,58 - 0,178 = 3,402).
U moet nu een drukring hebben waarvan de dikte ligt tussen de 3,402 en 3,478 mm.
Bereken de dikte van de vulring.
Kies een vulring uit de volgende tabel:

Drukringdikte (mm)
13,35 - 3,37
23,40 - 3,42
33,45 - 3,47
43,50 - 3,53

Plaats een nieuwe pakking op het vliegwielhuis; gebruik nooit de pakking die u voor het meten hebt gebruikt.
Monteer het primaire tandwiel met de juiste voorste drukring, steunring en achterste drukring.

7.6 Snelheidsmeterworm uit- en inbouwen
Draai de bevestigingsschroeven van het einddeksel los en Verwijder de pakking en het deksel.
Verwijder de schroef en maak het snelheidsmetertandwiel en het huis los.
Verwijder de worm.
Breng de worm aan in omgekeerde volgorde.

7.7 Versnellingsbak ineenzetten
Bijzonder gereedschap
Stempel18G 134
Hulpstuk18G 134 BC
Stempel18G 617A
Stempel met bus18G 1126
Stempel18G 579
Meetgereedschap18G 569
Sleutel18G 587
Bescherm bus18G 1236

Aanhaalmomentenin Nm (kgm)
Lageropsluitplaat18 (1,8)
Hoofdasmoer203 (20,3)
Priseasmoer203 (20,3)
Snelheidsmeterdeksel25 (2,5)

Plaats een nieuwe oliekeerring voor het primaire tandwiel in het vliegwielhuis; gebruik zo mogelijk 18G 134 met hulpstuk BC.
Tik de buitenste loopring van het priseaslagerin het vliegwielhuis; gebruik zo mogelijk het hulpstuk van 18G
Monteer de lagerborgveer.
Breng de buitenste bus om het tussentandwiellager aan in het huis. Gebruik hiervoor zo mogelijk 18G 1126; de buitenste bus van het gereedschap regelt de montagediepte.
Breng een nieuw tussentandwiellager aan in de versnellingsbak (18G 1126).
Tik het lager niet te stevig tegen de rand.
Breng een nieuwe ingesmeerde O-ring aan in de draaipuntsteun van de tuimelaarhefboom (lndien verwijderd).
Steek de selecteuras in de vergrendelingsas en plaats het samenstel in de bak met de bedieningsnok van de draaipuntsteun afgekeerd.
Monteer het busje, de tuimelaarhefbomen (in de juiste volgorde) op de draaipuntsteun en draai de zelfborgende moer vast.
Let op! De selecteuras én de vergrendelingsas MOGEN NIET in aangrijping worden gebracht met de tuimelaarhefbomen voordat de bevestigingsmoeren van de hoofdas en de prise-as aangetrokken zijn met het juiste moment.
Breng de schakelvork voor de derde/vierde versnelling aan.
Monteer de schakelvork voor de eerste versnelling en tik de schakelstang door het huis en de vorken; zet het gat in de as in lijn met het gat in de schakelvork voor de derde/vierde versnelling.
Tik de borgpen naar binnen tot deze vlak ligt met de oppervlakte van de vork.
Breng het achteruittandwiel in aangrijping met de tuimelaarhefboomsteun voor de achteruit, en monteer vervolgens het asje.
Plaats de oliezeef in de versnellingsbak.
Reviseer zonodig de hoofdas zie 7.3.
Reviseer zonodig de complete priseas, zie 7.4.
Steek de complete hoofdas in de bak en breng de twee schakelvorken op hun plaats.
Tik het hoofdaslager in de middensteun en gebruik zo mogelijk 18G 579.

Steek het naaldlager van priseas in het tandwiel.
Tik de complete priseas in het huis (18G 579).
Gebruik 18G 569 om de dikte van de vereiste borgveer te meten (zie 7.4) en kies de juiste borgveer.
Steek de naaldlagers in de torentandwielgroep.
Breng het torentandwiel, de as en de drukringen aan.
Controleer de axiale speling aan het torentandwiel met de voelermaat (71).
Deze moet 0,05 - 0,15 mm zijn (zie figuur 40). Kies een vulring uit de volgende tabel:

Drukringnr.Dikte (mm)
22G 8563,12 - 3,14
22G 8573,17 - 3,20
22G 8583,22 - 3,25
22G 8593,30 - 3,32

Breng de secundaire as aan en de borgplaat voor de achteruitas. Draai de assen zonodig tot de uitsparingen zich op de juiste plaats bevinden (72).
Breng de opsluitplaat (73) aan zonder vulplaten en draai de bouten gelijkmatig en lichtjes vast.
Controleer de speling (74).
Kies vulplaten in de vereiste dikte uit de volgende tabel:
Gemeten speling (mm)Totale vulplaatdikte (mm)
0,13 - 0,150,13
0,15 - 0,200,18
0,20 - 0,250,23
0,25 - 0,300,33
0,35 - 0,380,38

Plaats de vulplaten onder de borgplaat van de secundaire as en de achteruit- as.
Plaats de lageropsluitplaat met nieuwe borgplaten en draai de bevestigingsbouten vast met 18 Nm (1,8 kgm).

Figuur 40: Spelingen meten Spelingen meten
Tik de borgplaten om.
Zet het tandwielsteisel vast door de tandwielen voor de eerste en vierde versnelling in elkaar te laten grijpen.
Breng de pignon aan van de eindaandrijving, gebruik een nieuwe borgplaat en draai de bevestigingsmoer van de hoofdas vast (203 Nm).
Draai de moer van de hoofdaandrijfpignon vast met zo mogelijk, 18G 587.
Tik de borgplaten om.
Monteer het priseastandwiel met een nieuwe borg plaat.
Zet de moer vast met 203 Nm (20,3 kgm); tik de borgplaat om de moer.
Breng het rollager van de priseas aan; plaats de borgveer (18G 1004).
Zet de bak weer in neutraal.
Draai de schakelas en de vergrendelas zodat deze ingrijpen in de tuimelaarhefbomen.
Steek de oliezuigpijp in de zeef.
Breng een nieuwe pakking en borgplaten aan, en draaide bevestigingsbouten van de uitwendige flens vast. Draai de bouten van de pijpsteun vast.
Borg de bouten.
Monteer het huis van de snelheidsmeteraandrijving. Draai de bevestigings moeren en -bouten vast met 25 Nm (2,5 kgm).
Breng het snelheidsmetertandwiel aan met een nieuwe pakking.
Breng het motorsteunhuis aan.
Plaats, zo mogelijk, het beschermbusje voor de oliekeerring (18G 1236) op de selecteuras.
Breng de eindaandrijving aan (zie 9.1).
Breng het busje, de kogel en de veer van de selecteuras aan voordat u de einddeksels van de eindaandrijving vastzet.
Zet de versnellingsbak aan de motor (zie 2.2).
Bouw het geheel in (zie 2.1).

7.8 Snelheidsmetertandwiel vervangen
Maak de snelheidsmeterkabel onder de auto los van het tandwielhuis.
Verwijder de schroef, veerring en opsluitpiaat waarmee het tandwielhuis is vastgezet.
Trek het tandwielhuis uit het deksel.
Trek het snelheidsmetertandwiel naar buiten.
Breng aan in de omgekeerde volgorde. Breng een nieuwe pakking aan.
Zet de kabelaansluiting niet te vast.